Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

arthot

Polityka prywatności

I.                   
Polityka prywatności serwisu arthot.pl


1. Informacje ogólne:
Firma Arthot dokłada najwyższej staranności do ochrony prywatności.
Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez firmę ARTHOT i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: https://www. arthot.pl

 

Wiemy, że dokładna informacja o działaniach podejmowanych na Danych Osobowych daje poczucie bezpieczeństwa.

Nasza Polityka Prywatności w prostysposób pokazuje jakie działania podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych


Państwa Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: rodo@arhot.pl2. Dokument Polityka Prywatności
jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

3. Pojęcia którymi operujemy
Dane Osobowe – To wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
Arthot – Firma Arthot to działalność gospodarcza zarejestrowana pod nazwą Arthot Jolanta Kreczmańska z siedzibą w Zalesiu Górnym.
Polityka – Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych.
Przetwarzanie – To dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.
Regulamin – Jest to dokument, w którym określiliśmy warunki korzystania ze sklepu internetowego Arthot. Możesz przeczytać aktualną wersję Regulaminu klikając tutaj.


4. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych od gości serwisu jest firma ARTHOT NIP 951-140-80-95, REGON: 142948170 Kontakt: rodo@arthot.pl

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

Administrator danych oświadcza,
że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez podmiot danych.

W Serwisie Administratora
znajdującym się pod adresem https://arthot.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), adres, miejscowość, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania oraz ew. dołączone załączniki. Dane zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego gromadzone są w celu: wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby, opracowania przesłanych wniosków i uwag, zarządzania i realizacji zobowiązań wynikających z umów, które wiążą Administratora danych z gościem Serwisu, przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami.

III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu

Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony będą: działający w charakterze procesora danych dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kredytowe (o ile dana osoba korzysta z tej usługi), firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, pracownicy punktów odbioru własnego a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci
takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

IV. Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Abyśmy mogli wywiązać się profesjonalnie z zadań względem Państwa w zakresie doboru i sprzedaży grzejników musimy zebrać dane konieczne do wykonania projektu i jednoznacznego oznakowania Twojej oferty w naszym systemie.

Wszelkie zebrane dane są przez nas z największą starannością chronione i usuwane są z naszych systemów w ciągu 6 lat od daty faktury końcowej a w przypadku ofert, które nie zostały sfinalizowane zakupem w ciągu maksymalnie 2 lat od ich wykonania.

 

Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.

 Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu wylogować się.Zgodnie z art. 15 – 22  RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres rodo@arthot.pl:
a)  Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy, lub który został podany w treści zgody  wyrażonej w trakcie wizyty w salonie.
b) Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

V. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich


Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.

Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

VI. Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych
pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną,  Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

VII. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Szanujemy Państwa wybór, dlatego podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętajmy jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniecie  Państwo poproszeni, nie możemy rozpocząć procesu realizacji umowy ani udostępnić wybranych funkcjonalności serwisu. Prosimy tylko o te dane, które są konieczne. Jeśli są wątpliwości w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Na naszych serwisach, za Państwa  zgodą, możemy wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies).
Jeśli serwis zbiera informacje zawsze wymaga to konkretnych Państwa działań, które jednoznacznie wskazują na udostępnianie własnych danych. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

VIII. Cookies

Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

IX. Zmiana polityki prywatności

Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu,
a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

X. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie prosimy o kontakt pod adresem: arthot@arthot.pl.