arthot

Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego arthot.pl
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 01.04.2021 r.

 

1. DANE PODSTAWOWE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów, składania zamówień na montaż produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” za pośrednictwem Arthot.pl na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.2 Arthot.pl to sklep internetowy prowadzony przez firmę Kreczmańska Jolanta  “Arthot” z siedzibą w Wilczej Górze 05-540 ul. Żwirowa 18, NIP: 9511408095, REGON: 142948170.

1.3 „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Arthot.pl, drogą mailową, telefoniczną.

 
2. RODO I BEZPIECZEŃSTWO
 

2.1 Podane przez Klientów dane osobowe „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności zamieszczonej na arthot.pl.

2.2 Klienci mają możliwość korzystania z „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 3.4 poniżej. Świadczenie usług w ramach „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” na w każdym czasie, poprzez wysłanie zgłoszenia z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail rodo@arthot.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe Klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został zakupiony towar. Jeśli Klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

3. ZASADY I PROCES KORZYSTANIA Z ARTHOT.PL

3.1 Do korzystania z usług „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet;
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
c. adres poczty elektroniczne e-mail.

3.2 W celu dokonania rejestracji w „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail oraz hasło. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”, której przedmiotem są usługi świadczone przez „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

3.3 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

3.4 Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy;
b. akceptacji niniejszego Regulaminu;
c. zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1Ordynacji podatkowej.

3.5 Dla Klientów, którzy założyli konto Klienta, Arthot.pl. świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a. przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem konta użytkownika, historii zawartych umów sprzedaży i złożonych zamówień;
b. bieżąca aktualizacja statusu złożonego zamówienia;
c. reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.6 W przypadku zamówienia składanego w sklepie „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

3.7 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Arthot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Arthot.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Kolory widoczne poprzez Internet mogą odbiegać od faktycznych i zależą od ustawień monitora lub wyświetlacza.

4. PRODUKTY, CENY, OPŁATY I FAKTURY

4.1 Wszystkie produkty dostępne w „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.2 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura na dane wskazane przez Klienta. Dane wpisane przez klienta podczas składania zamówienia nie podlegają zmianie. Brak podania numeru NIP podczas tego procesu uniemożliwia wystawienie faktury Vat na firmę.

4.3 W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”, firma Arthot może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie, w zakładce “Dostawa i płatność”.

5. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

5.1 Możliwe są następujące formy płatności:

a. przelewem na konto
– forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Arthot, zamówienie jest przekazywane do magazynu Arthot w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

b. przelewem online
– forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.

c. kartą płatniczą (Visa, Mastercard)
– każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Elavon  Financial Services Limited oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (autoryzacja trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.

d. PayU Raty
– usługa za pośrednictwem PayU S.A.


5.2 Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia określany jako „dostępność”,  liczony od dnia otrzymania płatności przez Arthot wraz z zamówieniem, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”,  których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile tygodni/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia wpłaty Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej zgodnie z punktem 4.3. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Arthot kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Arthot a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

5.3 W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Arthot informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Arthot.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

5.4 Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez Arthot.pl. w salonach partnerów – tzw. Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”

5.5 Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Arthot.pl w zakładce „Dostawa i płatność” w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia, które uzależnione są od wielkości, i wagi i konstrukcji zamówionego produktu oraz są widoczne dla Kupującego.

5.6 Arthot wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili w dniu wysłania zamówienia wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres arthot@arthot.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

6. REKLAMACJE

6.1 Klient może zgłaszać Arthot.pl. reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług.

6.2 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Minimalny czas gwarancji dla osób fizycznych na wszystkie produkty wynosi 2 lata. Dla firm gwarancja na produkty minimalna gwarancja na produkty przeznaczone do centralnego ogrzewania wynosi dwa lata a na zasilane elektrycznie jeden rok. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

6.3 Arthot odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem arthot@arthot.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adrese-mail Klienta;
b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji;
c. numer zamówienia;
d. numer faktury;
e. przedmiot reklamacji (opis, zdjęcia), ze wskazaniem żądania Klienta;
f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację;
g. datę zauważenia wady.

6.4 Arthot.pl. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki”wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Arthot może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6.6 W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Arthot niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Arthot albo firma Arthot nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

6.7 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady Arthot jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Arthot może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.8 W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy organizuje i ponosi Arthot. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

6.9 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

7. ZWROTY

7.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, klient (konsument oraz firma nie powązana branżowo) ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827. W szczególności klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy  przy czym zwrot ze względu na zabezpieczenie produktu przed zniszczeniem musi odbyć się dokładnie w ten sam sposób co dostawa), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.  Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać znajduje się tu: link

 7.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – dotyczy towarów, których dostępność jest określona w sklepie jako dłuższa niż “w magazynie”;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

7.3 Klientów obowiązuje następująca procedura zwrotu:
a. towary zwracane nie mogą mieć znamion użycia lub uszkodzenia;
b. nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem -przesyłki takie będą zwrócone do nadawcy;
c. przesyłka wysłana do Sklepu bez uzgodnienia nie jest przyjmowana;
d. wypełnij formularz odstąpienia od umowy – pobierz go na naszej stronie internetowej: link i prześlij wypełniony mailem na adres: arthot@arthot.pl;
e. poczekaj na otrzymanie mailem potwierdzenia prawa do zwrotu towaru;
f.
wypełniony formularz dołącz do przesyłki z zwracanym towarem;
g. przygotuj paczkę wkładając produkt w nieuszkodzonym opakowaniu firmowym oraz zabezpieczając produkt przed uszkodzeniami w transporcie;
h. zamów transport zgodny z tym w jakiej formie dostałeś przesyłkę np. towary przesyłane na palecie muszą być zwracane na palecie, towary oznakowane i wysłane jako „szkło” muszą być oznakowane i wysłane jako „szkło”;
i. przekaż zapakowany starannie towar firmie spedycyjnej i zachowaj potwierdzenie nadania towaru;
j. oczekuj na potwierdzenie przyjęcia przesyłki i otrzymanie środków, które nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

8. KODY RABATOWE
8.1 Kody rabatowe to forma promocji na towary uzyskana w wielu akcjach czynionych poprzez sklep „Arthot. Grzejniki dekoracyjne od ręki”.

8.2 Kody rabatowe nie działają na produkty znajdujące się w promocji i nie obejmują kosztów transportu.

8.3 Kody rabatowe działają w określonym przez Arthot czasie.

8.4 Aby skorzystać z kodu rabatowego, trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, a zakupów dokonywać po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

9. INFORMACJE OGÓLNE

9.1 Arthot może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Arthot.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Arthot., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Arthot.pl   zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

9.2 Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych „ARTHOT grzejniki dekoracyjne od ręki” następujących treści:
a. powodujących zachwianie pracy lubprzeciążenie systemów teleinformatycznych Arthot.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w  świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.3 W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

9.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Arthot w ramach Arthot.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze  Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

9.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: arthot@arthot.pl.