Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

arthot

Reklamacje i zwroty

Gwarancja, rękojmia i zwroty towaru.

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta i rękojmią Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową lub w okresie trwania rękojmi w Sklepie.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ustawowo przewidzianym terminie. W przypadku zgłaszania reklamacji należy przesłać e-mailem na podany przez Sklep poniżej korespondencyjny adres mailowy Sklepu (arthot@arthot.pl) wypełniony protokół reklamacyjny wraz z dowodem zakupu i zdjęciem prezentującym wadę towaru.

4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo, Sklep zapewnia i organizuje odbiór towarów od Klienta.

5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić zamówiony w Sklepie produkt, za wyjątkiem grzejników w kolorze innym niż biały lub produkowanych pod indywidualne zamówienie Klienta, o ile nie zostało otwarte fabryczne opakowanie a towar nie został uszkodzony. Korzystając z tego uprawnienia Klient powinien przed dokonaniem zwrotu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy Art.34 ust.2. Zwrot pieniędzy następuje po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru oraz po stwierdzeniu przez Sklep, że towar nie był używany, poddawany próbom montażu, nie został mechanicznie uszkodzony. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. „o prawach konsumenta” Art. 38 Klientowi nie przysługuje zwrot towaru jeżeli był wykonany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np.: nie był produkowany w kolorze innym niż standardowy biały lub w innym nie standardowym rozmiarze. Nie został pozbawiony firmowego opakowania w stanie umożliwiającym ponowne sprzedanie produktu innemu Klientowi. Przesyłka wysłana do Sklepu bez uzgodnienia nie jest przyjmowana.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu, Klient może w tym celu wykorzystać formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od odesłania podpisanej faktury korygującej.

8. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą zwrot należności następuje na kartę płatniczą. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub za pobraniem zwrot należności następuje na numer konta podany przez Klienta.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta oraz nie odesłania podpisanej faktury korygującej.