Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu ARTHOT

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z informacyjnego serwisu internetowego prowadzonego pod domeną http://arthot.pl (dalej: "Serwis").

1.2 Serwis prowadzony jest przez firmę ARTHOT z biurem w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39A wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 22159 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 951-140-80-95 oraz numer statystyczny REGON 142948170 (dalej: "ARTHOT").

1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.

1.4 Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

1.5 Układ Serwisu, materiały zamieszczone w Serwisie oraz każdy element Serwisu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody ARTHOT lub innego uprawnionego podmiotu.

 1. Rejestracja Użytkowników

2.1 Korzystanie z określonych elementów Serwisu jest możliwe wyłącznie po rejestracji i założeniu konta w Serwisie („Konto”). Osoby, które dokonały rejestracji i założyły Konto są zwane dalej „Użytkownikami”. W portalu są różne typy Użytkowników: użytkownik, architekt (w tym projektant wnętrz), developer, wykonawca, producent, sklep. Unikatowym identifikátorem uzytkownika jest jego adres e-mail.

Rejestracja każdego z typów Użytkowników w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie rejestracji oraz na:

- w przypadku typu użytkownik – potwierdzeniu przez użytkownika chęci aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na wskazany przy rejestracji adres e-mail

- w przypadku pozostałych typów – potwierdzeniu przez użytkownika chęci aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na wskazany przy rejestracji adres e-mail oraz katywację przez ARTHOT w celu dopuszczenia do dodatkowych uprawnień dedykowanym poszczególnym typom użytkowników

Rejestracja każdego z typów Uzytkowników w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie i aktywacji Konta.

2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni. Użytkownik oświadcza, że podaje w serwisie prawdziwe dane osobowe oraz typ użytkownika. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian. Użytkownik nie może założyć konta, by używać go za osobę trzecią. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Użytkowników Serwisu oraz ARTHOT. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.3 W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich aktualizacji.

2.4 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ARTHOT. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu przez ARTHOT zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów Serwisu dostępnych wyłącznie po rejestracji i założeniu Konta. W przypadku rejestracji się użytkownika na wybrane szkolenie, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych organizatorowi szkolenia.

2.5 Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych,handlowych przez ARTHOT lub inne podmioty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach marketingowych niż korzystanie z Serwisu oraz w celach statystycznych przez ARTHOT lub inne podmioty jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Serwisu.

2.6 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Materiały

3.1 Przez "Materiały" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Partnerów ARTHOT oraz użytkowników serwisu, ktorymi mogą być architekci, projektanci wnętrz, inni specjaliści, producenci, dystrybotorzy, sklepy czy inne osoby zamieszczające materiały na serwisie. Materiały przekazane do serwisu mogą być wykorzystywane przez ARTHOT również na FB ARTHOT, służącemu promocji serwisu. Zakazane jest dostarczanie Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

3.2 Partner i użytkownik przekazujący „Materiały“ oświadcza, że podane przez niego Materiały:
a.          nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b.         nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c.          nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d.          nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e.          nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f.          nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g.         nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.

3.3 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników (w tym Materiałów) lub związanej z nimi działalności ARTHOT niezwłocznie usunie dane z serwisu.

3.4 ARTHOT ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających Regulamin lub strukturę Serwisu.

3.5 ARTHOT, w przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów lub Konta Użytkownika.

3.6 ARTHOT nie monitoruje ani też nie kontroluje w sposób ciągły zdjęć i/lub treści oraz danych podawanych przez Partnerów. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych ARTHOT dołoży starań, aby były one usuwane z serwisu w możliwie krótkim czasie.

3.7 ARTHOT ma prawo bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń do:

 1. publicznego udostępniania galerii, ogłoszeń, wypowiedzi i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 2. publikowania przesłanych wypowiedzi, galerii, ogłoszeń i komentarzy Użytkownika
 3. zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Serwisu;
 • jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, zaprzestania jego prowadzenia a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem;
 1. wysyłania zdjęć i informacji, kuponów rabatowych, plików graficznych, audio i wideo, wypowiedzi i komentarzy jako elementów newslettera Serwisu o ile dany uzytkownik potwierdził podczas rejestracji lub w zakładce „Moje konto“, w dziale „Moje dane“ chęć otrzymywania newslettera.

 

 1. Kwestie techniczne

4.1 ARTHOT dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów, urządzeń mobilnych oraz typów połączeń internetowych. Jednakże ARTHOT nie gwarantuje, że każda kombinacja tych elementów umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Ponadto w Serwisie mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa IE 8.0 lub wersje wyższe, Firefox 11 lub wersje nowsza, Opera 11 lub wersje nowsze oraz dodatkowo Flash Player 9 lub nowszy wersji.

 1. Reklamacje

5.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konsultant@arthot.pl. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację poprzez adres e-mail uzytkownika portalu.

5.2 ARTHOT rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5.3 O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez ARTHOT.

 1. Polityka prywatności

6.1. ARTHOT informuje, że określone Materiały wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu (takie jak wizualizacje i informacje zawarte w koncie użytkownika itp.) nie będą publicznie dostępne. Dotyczy to również danych osobowych Użytkowników.

6.2 W trakcie korzystania z Serwisu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:
a. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
b. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
c. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
d. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
e. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
f. dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

6.3 Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo.

6.4 ARTHOT może gromadzić informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Może w tym celu wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to elementy informacji zapisywane na dyskach twardych komputerów użytkowników przez przeglądarki internetowe. Podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej serwer automatycznie rozpoznaje plik cookie i udostępnia informacje na temat ostatniej wizyty użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie; zwykle możliwa jest zmiana ustawień w celu wyłączenia automatycznej akceptacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nadal będzie mógł korzystać z większości funkcji Serwisu. ARTHOT może także monitorować użytkowników w celu oceny popularności różnych obszarów witryny oraz doskonalenia nawigacji, jednak te informacje nie są łączone z danymi osobowymi.

6.5 W przypadku elementów Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników pliki cookie są używane do rozpoznawania i zapamiętywania przeglądarek i użytkowników. W tym celu w pliku cookie zapisywany jest identyfikator sesji. Plik cookie używany w takim wypadku jest tymczasowy i zostanie usunięty przez przeglądarkę po opuszczeniu Serwisu, chyba, że użytkownik wybierze opcję zapamiętania sesji. Takie wykorzystanie plików cookie umożliwia użytkownikom szybkie przechodzenie ze strony na stronę oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji. Należy pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookie na swoim komputerze może spowodować odmowę dostępu do tych obszarów Serwisu, które zależą od plików cookie.

6.6 Wykorzystywane przez Serwis zewnętrzne systemy statystyk kontrolowane przez osoby trzecie mogą również zapisywać na dysku użytkownika własne pliki cookie, jeżeli użytkownik nie zablokuje takiej możliwości. Pliki te nie są objęte niniejszą polityką prywatności. ARTHOT nie jest w stanie kontrolować sposobu wykorzystania tych plików przez osoby trzecie i w związku z tym odpowiedzialność ARTHOT za ich wykorzystanie jest wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6.7 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach Serwisu. W Serwisie są umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych (np.w dziale specjalisci), w których niniejsza polityka nie obowiązuje.

 1. Postanowienia końcowe

7.1 ARTHOT może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika ARTHOT dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować w formie pisemnej z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian.

7.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.